Mapa ośrodka

Zasady rezerwacji

Doba hotelowa trwa od godziny 16.oo w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w ostatnim dniu pobytu

Zasady rezerwacji i płatności

 • Rezerwacja odbywa się telefonicznie 692 799 223 lub 89 742 73 67
  lub mailowo krolewskasosna@o2.pl w godzinach od 9 do 18
 • Dokonując rezerwacji podają Państwo swoje dane osobowe i numer kontaktowy.
  W przeciągu 7 dni od rezerwacji złożonej telefonicznie bądź mailowo, należy wpłacić
  zadatek w wysokości 30% kosztu noclegu.
 • Pozostałą część opłaty za pobyt pobieramy w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. Płatność można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 • Rezygnacja z rezerwacji poniżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu oznacza, że zadatek nie podlega zwrotowi.

Za usługi wystawiamy paragony fiskalne i faktury VAT
Osoby chcące otrzymać fakturę Vat za pobyt w Ośrodku Królewska Sosna prosimy o powiadomienie w momencie dokonywania rezerwacji. Otrzymane od Państwa zaliczki potwierdzamy esemesem.

Uwaga

Nasze domki nie mają ogrzewania, wypożyczenie grzejnika to koszt 35 zł / doba. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem ośrodka.

Regulamin
ośrodka Królewska Sosna

§ 1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka wypoczynkowego Królewska Sosna w miejscowości  Borowski Las, gm. Sorkwity.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakres odpowiedzialności Gości i obiektu oraz zasady przebywania na terenie obiektu.
 3. Regulamin dostępny jest w recepcji ośrodka oraz na stronie internetowej www.krolewskasosna.pl
 4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki lub wpłaty całej należności za pobyt.

§ 2 Doba hotelowa

 1. Domki, pokoje oraz apartamenty są wynajmowane na doby. Doba trwa od godziny 16.00 pierwszego dnia pobytu do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Zameldowanie i opłata za pobyt dokonywane są pierwszego dnia pobytu w recepcji ośrodka. 
 3. Pokoju/domku/apartamentu nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Recepcja ośrodka uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Niewymeldowanie się z  pokoju, domku bądź apartamentu do godziny 10.00 może skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 500zł.

§ 4 Rezerwacja i rejestracja w ośrodku Królewska Sosna

 1. Podstawą do zarejestrowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Ośrodek informuje, że dokumenty tożsamości Gości nie są kserowane bądź skanowane.
 2. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie na konto ośrodka określonej wcześniej (min. 200 zł) zaliczki w terminie wskazanym wskazanym przez recepcję ośrodka.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, ośrodek może odmówić zwrotu opłaty za resztę pobytu.
 4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin obiektu albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości, lub funkcjonowanie obiektu.
 5. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną, dokonujących zachowań nieobyczajnych, naruszające dobre zwyczaje i zwyczajowo przyjęte normy społeczne. W takim przypadku zaliczka wpłacona przez Gości przepada.

§ 5 Odpowiedzialność Ośrodka

 1. Ośrodek odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu ośrodka. W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości obowiązują przepis kodeksu cywilnego
 2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 3. Parking na terenie ośrodka jest niestrzeżony. Samochody parkują przy domkach lub na wskazanym parkingu.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na niestrzeżonym parkingu ośrodka.

§ 6 Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie ośrodka pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, ośrodek może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.
 3. O zaistniałych szkodach powstałych na terenie ośrodka należy niezwłocznie powiadomić recepcję obiektu.
 4. Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 7 Domek/Pokój/Apartament

 1. W pokoju/domku/apartamencie nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju/domku/apartamencie urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
 3. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren obiektu przedmiotów stanowiących wyposażenie ośrodka.
 4. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać na terenie ośrodka za uzyskaniem zgody w recepcji obiektu. W przypadku stwierdzenia bezprawnego przebywania w domku/pokoju/apartamencie osób niezameldowanych w obiekcie, koszt ich pobytu ponosi osoba rezerwująca.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 6. W domkach/pokojach/apartamentach obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz smażenia ryb w pomieszczeniach. 
 7. Zakazuje się używania grilli na tarasach domków.

§ 8 Przedmioty pozostawione

 1. Przedmioty pozostawione w ośrodku będą odsyłane na koszt Gościa oraz na wskazany przez niego adres.
 2. W przypadku braku dyspozycji, ośrodek będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§ 9 Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
 2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez ośrodek, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

§ 10 Postanowienia dodatkowe

 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje strefa ciszy – ośrodek należy do rezerwatu Jeziora Sorkwickie i obszaru chronionego Natura 2000. Cisza nocna obowiązuje od 22 do 6.
 2. Ośrodek jest dostępny również dla zwierząt domowych (pobyt zgodnie z regulaminem w wyznaczonych do tego domkach typu Komfort i za dodatkową opłatą – tylko za wcześniejszą rezerwacją). Pupile nie zgłoszone wcześniej i dla których nie została potwierdzona rezerwacja w dedykowanych domkach nie będą mogły przebywać na terenie ośrodka.
 3. Wszystkie szkody w mieniu ośrodku bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta, będą wyceniane przez dyrekcję obiektu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele. Właściciele zwierząt ponoszą szczególną odpowiedzialność za czystość domku, w którym przebywa zwierzę. Na terenie obiektu Królewska Sosna psy muszą być prowadzane na smyczy.
 4. Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz kąpieli psów.
 5. Za niepoinformowanie recepcji o posiadaniu zwierzęcia w pokoju/domku/apartamencie obiektu, zostanie nałożona opłata w wysokości 500zł
 6. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną, a szkody rozliczane są na miejscu. Opłata za zagubiony klucz do domku lub pokoju wynosi 50 zł, wymiana ręcznika 5 zł, wymiana pościeli 15 zł, dodatkowy komplet pościeli 25 zł. Gość w czasie pobytu może zlecić personelowi ośrodka wykonanie usługi sprzątania po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł za jednorazowe dzienne sprzątanie.
 7. Place zabaw dla dzieci przeznaczone do korzystania wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów (huśtawki, bujawki, trampoliny).
 8. Ośrodek jest monitorowany.
 9. Ośrodek Królewska Sosna zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

§ 11 Informacja o danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ośrodek „Królewska Sosna” Sambor Czaplicki Borowski Las 15
 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Ośrodkiem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Ośrodek. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany na obiekcie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona i bezpieczeństwo Gościa oraz innych osób przebywających na terenie obiektu lub w jego okolicy.
 3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Ośrodek może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa w tym prowadzenia satysfakcji Gościa wyłącznie w związku z sukcesywną poprawą świadczonych przez Ośrodek usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest usprawiedliwiony interes obiektu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Ośrodek informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Ośrodkiem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 5. Ośrodek informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 6. Ośrodek informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni.
 7. Dane osobowe Gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Ośrodek informuje, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.
 9. Ośrodek informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul Stawki 2.
 10.  W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania przez Ośrodek, Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: krolewskasosna@o2.pl

Kontakt